| |

Diegiame munin į CentOS 6

1. Jei esame susitvarkę diegimo šaltinius, vykdome komandą:

sudo yum install -y munin munin-node

2.Saugumui koreguojame nustatymus:

nano /etc/munin/munin-node.conf

surandame ir keičiame:

user root
group root

į:

user apache
group apache

išsaugome. Dabar konfigūruojame:

nano /etc/munin/munin.conf

surandame:

# dbdir /var/lib/munin
# htmldir /var/www/html/munin
# logdir /var/log/munin
# rundir  /var/run/munin

ir keičiame:

dbdir /var/lib/munin
htmldir /var/www/html/munin
logdir /var/log/munin
rundir  /var/run/muni

ir žemiau keičiame:

# a simple host tree
[serveris.jusu_domenas]
address 127.0.0.1
use_node_name yes

3. Keičiame aplanko savininką:

chown munin:munin /var/www/html/munin/

4. Startuojame munin

/etc/init.d/munin-node start

5. Aktyvuojame kad sekantį kartą užsikrautų po sistemos restarto:

chkconfig munin-node on

pasitikriname:

chkconfig --list | grep munin

6. Šiektiek saugumo/privatumo. Sukuriame vartotoją ir slaptažodį munin statistikos peržiūrai:

htpasswd -c /etc/munin/munin-htaccess munin

koreguojame /etc/httpd/conf.d/munin.conf

nano  /etc/httpd/conf.d/munin.conf

ir koreguoajem panašiai kaip čia:

Alias /munin /var/www/html/munin/
AllowOverride None
Options ExecCGI FollowSymlinks
AddHandler cgi-script .cgi
DirectoryIndex index.cgi
AuthUserFile /etc/munin/munin-htaccess
AuthType basic
AuthName "munin"
require valid-user

7. Papildomos ataskaitos. Konfigūraciniai failai randasi /usr/share/munin/plugins aplanke, darome taip:

#mysql
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_* /etc/munin/plugins/
#apache
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_* /etc/munin/plugins/

Peržiūrėti galimus papildinius galima komanda:

sudo /usr/sbin/munin-node-configure --suggest

8. Jei naudojame ngix, tuomet konfigūracijos pvz.:

server {
listen   80;
server_name munin.somedomain.com;
access_log /var/www/vhosts/munin.somedomain.com/logs/access.log;
error_log /var/www/vhosts/munin.somedomain.com/logs/error.log;
rewrite_log on;
root  /var/www/vhosts/munin.somedomain.com/htdocs;
index  index.php index.html index.htm;

location / {
auth_basic      "Restricted";
auth_basic_user_file /var/www/vhosts/munin.somedomain.com/auth/.htpasswd;
}

# Enable FastCGI on unix:/tmp/php-fpm.sock
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass  unix:/tmp/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include    fastcgi_params;
}

# Deny hidden file types
location ~ /(\.ht|\.git|\.svn) {
deny all;
}
}

Viskas sėkmės naudotis.

Kviečiu įvertinti įrašą!
[Viso: 0 Vidurkis: 0]

Similar Posts

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

61 − 56 =